Záruka za objednaný tovar v e-shope Tatrasvit Socks

Záruka na objednané ponožky v e-shope Tatrasvit Socks      Máte otázky ohladom záruky na objednaný tovar? Pomôzeme Vám.

Záručná doba na tovar podľa všeobecne záväzných právnych predpisov je pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

Poskytnutá záručná doba sa nevzťahuje na vady tovarov, ktoré boli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti, úmyselným aj neúmyselným mechanický poškodením alebo prirodzeným opotrebovaním.

Reklamáciu uplatňujete písomne s vlastnoručným podpisom a ste povinný v reklamácii určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namietate a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať.

Reklamáciu môžete uplatniť: osobne  v našej spoločnosti TATRASVIT SVIT – SOCKS,a s., Mierová 1, 059 21 Svit alebo odoslaním reklamovaného tovaru spolu s reklamačným listom poštou na adresu: TATRASVIT SVIT – SOCKS,a s., Mierová 1, 059 21 Svit. Náš zamestnanec určí spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu. V zložitých prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V prípade uznania uplatnenej reklamácie za oprávnenú, bude reklamácia vybavená odstránením vady, výmenou tovaru, alebo vrátením zaplatenej kúpnej ceny reklamovaného tovaru a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na Vašu adresu  alebo prevodom na Váš účet.

Copyright © 2020 TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s. All rights reserved. Stránku vytvoril a prevádzkuje OPTIMAT.SK