Informačná povinnosť o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) v súlade s  § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

k informačnému systému Marketing


 1. Prevádzkovateľ:
  • TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s.
  • Mierová 1
  • 059 21  Svit
  • IČO: 31 707 289
  • zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 211/P
  • Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 052/7126111, tatrasvit@tatrasvit.sk
  • Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Ing. Jana Handzušová, zodpovednaosoba@tatrasvit.sk
  • Účel spracovania osobných údajov - zasielanie marketingových ponúk, newsletterov
  • Právny základ spracúvania osobných údajov – súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a  § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov
 2. Príjemcovia: správca e-shopu
  • OPTIMAT.SK, s. r. o.
  • IČO: 31 584 934
  • so sídlom Tehelná 235/24, 831 03 Bratislava
  • zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 91892/B
 3. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.
 4. Doba uchovávania osobných údajov:
  • Doba platnosti súhlasu je 1 rok odo dňa udelenia súhlasu a pred uplynutím tejto doby je možné ho kedykoľvek odvolať, a to na adrese TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s., Mierová 1, 059 21 Svit alebo e-mailom na adrese kontakt@tatrasvit-socks.eu. Súhlas podľa tohto bodu sa udeľuje v zmysle ustanovenia § 62 a súv. zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 5. Dotknutá osoba podľa nariadenia GDPR:
  1. má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o právo na prenosnosť osobných údajov,
  2. má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
  3. má právo podať návrh na začatie konania na úrad,
  4. má právo byť informovaný tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
  5. má právo byť informovaná o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
 6. Právo na prístup k osobným údajom
  • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:
   1. účele spracúvania osobných údajov,
   2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
   3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
   4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
   5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
   6. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona,
   7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
   8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
  • Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 zákona, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
  • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. 
  • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
 7. Právo na opravu osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 8. Právo na výmaz osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
  • Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
   1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
   2. dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
   3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona,
   4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
   5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
   6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona.
  • Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.
 9. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
   1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
   2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
   3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
   4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
  • Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 1 zákona, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.
  • Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa odseku 1 zákona, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
 10. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov
  • Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa § 22§ 23 ods. 1 alebo § 24 zákona, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.
  • Prevádzkovateľ o príjemcoch podľa odseku 1 zákona informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.
 11. Právo na prenosnosť osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a)§ 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
  • Uplatnením uvedeného práva nie je dotknuté právo podľa § 23 zákona. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
 12. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
  • Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva podľa odsekov 1 a 2 zákona najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
  • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona.
 13. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
  • Odsek 1 zákona sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie
   1. nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
   2. vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
   3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
  • V prípadoch podľa odseku 2 písm. a) a c) zákona je prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.
  • Rozhodnutia podľa odseku 2 zákona sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov podľa § 16 ods. 1 zákona okrem prípadov, ak sa uplatňuje § 16 ods. 2 písm. a) alebo písm. g) zákona a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 14. ZASIELANIE SPRAVODAJCU – MARKETINGOVÉ AKTIVITY
  • Overením emailovej adresy na odber spravodajcu (klinkutie na odkaz v overovacej emailovej správe) udeľujete spoločnosti TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s.  ako prevádzkovateľovi súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a  § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, a to emailovej adresy,  na nasledujúci účel - zasielanie ponúk tovarov, služieb, newsletterov, informácií o zľavách, výhodách a akciách záujemcom. Súhlas sa udeľuje dobrovoľným klinkutím na odkaz v overovacej emailovej správe s odkazom na tento dokument; kliknutie na odkaz je aktívne konanie zo strany dotknutej osoby.
Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) v súlade s  § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

k informačnému systému E-shop

 1. Prevádzkovateľ:
  • TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s.
  • Mierová 1
  • 059 21  Svit
  • IČO: 31 707 289
  • zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 211/P
  • Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 052/7126111, tatrasvit@tatrasvit.sk
  • Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Ing. Jana Handzušová, zodpovednaosoba@tatrasvit.sk
  • Účel spracovania osobných údajov - predaj tovaru zákazníkom e-shopu, vrátane jeho doručenia zákazníkom, klientom
  • Právny základ spracúvania osobných údajov – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov
 2. Príjemcovia:
  1. správca e-shopu
   • OPTIMAT.SK, s. r. o.
   • IČO: 31 584 934
   • so sídlom Na pántoch 18, 831 03 Bratislava
   • zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 91892/B
  2. doručovateľská spoločnosť 
   • DHL Parcel Slovensko spol. s r.o. 
   • IČO: 47 927 682 
   • so sídlom Na pántoch 18831 06 Bratislava-Rača 
   • zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 100759/B
 3. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.
 4. Doba uchovávania osobných údajov:
  • Doba uchovávania osobných údajov je 2 roky odo dňa udelenia súhlasu a pred uplynutím tejto doby je možné ho kedykoľvek odvolať, a to na adrese TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s., Mierová 1, 059 21 Svit alebo e-mailom na adrese kontakt@tatrasvit-socks.eu.
  • Dotknutá osoba podľa nariadenia GDPR:
   • má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o právo na prenosnosť osobných údajov,
   • má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
   • má právo podať návrh na začatie konania na úrad,
   • má právo byť informovaný tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
   • má právo byť informovaná o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
 5. Právo na prístup k osobným údajom
  • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:
   • účele spracúvania osobných údajov,
   • kategórii spracúvaných osobných údajov,
   • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
   • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
   • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
   • práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona,
   • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
   • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
  • Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 zákona, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
  • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
 6. Právo na opravu osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 7. Právo na výmaz osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
  • Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
   • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
   • dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
   • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona,
   • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
   • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
   • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona.
  • Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.
 8. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
   • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
   • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
   • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
   • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
  • Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 1 zákona, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.
  • Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa odseku 1 zákona, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
 9. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov
  • Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa § 22§ 23 ods. 1 alebo § 24 zákona, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.
  • Prevádzkovateľ o príjemcoch podľa odseku 1 zákona informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.
 10. Právo na prenosnosť osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a)§ 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
  • Uplatnením uvedeného práva nie je dotknuté právo podľa § 23 zákona. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
 11. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
  • Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva podľa odsekov 1 a 2 zákona najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
  • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona.
 12. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
  • Odsek 1 zákona sa neuplatňuje, ak 
   • je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
   • vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
   • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
  • V prípadoch podľa odseku 2 písm. a) a c) zákona je prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.
  • Rozhodnutia podľa odseku 2 zákona sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov podľa § 16 ods. 1 zákona okrem prípadov, ak sa uplatňuje § 16 ods. 2 písm. a) alebo písm. g) zákona a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 13. Osobné údaje sa do informačného systému poskytujú dobrovoľne, na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu medzi TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s. a zákazníkom a za účelom splnenia povinností  vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s. ako predávajúci nemôže riadne plniť kúpnu zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť.
 14. TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s. týmto oznamuje kupujúcemu, že podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s. ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy prostredníctvom E-shopu spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu počas celej doby nevyhnutnej na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s. v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. 
 15. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdil, že TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s. mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil všetky skutočnosti v zmysle Nariadenie GDPR a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov nachádzajúcich sa na webovej stránke.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) v súlade s  § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) 

k informačnému systému Vernostný program – bonusový bodový systém


 1. Prevádzkovateľ:
  • TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s.
  • Mierová 1
  • 059 21  Svit
  • IČO: 31 707 289
  • zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 211/P
  • Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 052/7126111, tatrasvit@tatrasvit.sk
  • Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Ing. Jana Handzušová, zodpovednaosoba@tatrasvit.sk
  • Účel spracovania osobných údajov - poskytovanie benefitov na základe členstva vo vernostnom programe vrátane zaradenia do databázy členov Vernostného programu - bonusový bodový systém
  • Právny základ spracúvania osobných údajov – súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a  § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov
 2. Príjemcovia:
  1. správca e-shopu
   • OPTIMAT.SK, s. r. o.
   • IČO: 31 584 934
   • so sídlom Tehelná 235/24, 831 03 Bratislava
   • zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 91892/B
  2. doručovateľská spoločnosť
   • DHL Parcel Slovensko spol. s r.o. 
   • IČO: 47 927 682 
   • so sídlom Na pántoch 18831 06 Bratislava-Rača 
   • zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 100759/B
 3. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.
 4. Doba uchovávania osobných údajov:
  • Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu určitú počas trvania členstva vo vernostnom programe a TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s. po splnení účelu bezodkladne zabezpečí likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. Uvedený súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s., Mierová 1, 059 21  Svit alebo e-mailom na adrese kontakt@tatrasvit-socks.eu.
 5. Dotknutá osoba podľa nariadenia GDPR:
  1. má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o právo na prenosnosť osobných údajov,
  2. má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
  3. má právo podať návrh na začatie konania na úrad,
  4. má právo byť informovaný tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
  5. má právo byť informovaná o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
 6. Právo na prístup k osobným údajom
  • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:
   • účele spracúvania osobných údajov,
   • kategórii spracúvaných osobných údajov,
   • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
   • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
   • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
   • práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona,
   • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
   • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
  • Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 zákona, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
  • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
 7. Právo na opravu osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 8. Právo na výmaz osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
  • Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
   • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
   • dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
   • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona,
   • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
   • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
   • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona.
  • Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.
 9. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
   • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
   • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
   • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
   • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
  • Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 1 zákona, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.
  • Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa odseku 1 zákona, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
 10. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov
  • Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa § 22§ 23 ods. 1 alebo § 24 zákona, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.
  • Prevádzkovateľ o príjemcoch podľa odseku 1 zákona informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.
 11. Právo na prenosnosť osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a)§ 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
  • Uplatnením uvedeného práva nie je dotknuté právo podľa § 23 zákona. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
 12. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
  • Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva podľa odsekov 1 a 2 zákona najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
  • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona.
 13. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
  • Odsek 1 zákona sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie
   1. nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
   2. vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
   3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
  • V prípadoch podľa odseku 2 písm. a) a c) zákona je prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.
  • Rozhodnutia podľa odseku 2 zákona sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov podľa § 16 ods. 1 zákona okrem prípadov, ak sa uplatňuje § 16 ods. 2 písm. a) alebo písm. g) zákona a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 14. Osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom registračného formulára umiestneného na webovej stránke.
  • Overením emailovej adresy na vytvorenie zákazníckeho účtu (klinknutie na odkaz v overovacej emailovej správe) udeľujete spoločnosti  TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s. ako prevádzkovateľovi podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári (titul, meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o nákupoch tovaru (spôsob nákupu, dátum nákupu, názov/číslo tovaru, hodnota a platobné podmienky) počas celého trvania členstva vo vernostnom programe a to na nasledujúci účel: poskytovanie benefitov na základe členstva vo vernostnom programe v súlade s jeho podmienkami vrátane zaradenia do databázy členov vernostného programu.
  • Ak nesúhlasíte so zaradením do vernostného programu,  nezakliknite "Použiť vernostné body" na platbu za objednávaný tovar.


Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) v súlade s  § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

k informačnému systému Užívateľský účet

 1. Prevádzkovateľ:
  • TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s.
  • Mierová 1
  • 059 21  Svit
  • IČO: 31 707 289
  • zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 211/P
  • Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 052/7126111, tatrasvit@tatrasvit.sk
  • Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Ing. Jana Handzušová, zodpovednaosoba@tatrasvit.sk
  • Účel spracovania osobných údajov - vytvorenie užívateľského účtu na webovej stránke prevádzkovateľa
  • Právny základ spracúvania osobných údajov – súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a  § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov
 2. Príjemcovia: správca e-shopu
  • OPTIMAT.SK, s. r. o.
  • IČO: 31 584 934
  • so sídlom Tehelná 235/24, 831 03 Bratislava
  • zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 91892/B
 3. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.
 4. Doba uchovávania osobných údajov:
  • Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu určitú a to počas trvania užívateľského konta a registrácie na webovej stránke. Uvedený súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s., Mierová 1, 059 21 Svit alebo e-mailom na adrese kontakt@tatrasvit-socks.eu.
 5. Dotknutá osoba podľa nariadenia GDPR:
  1. má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o právo na prenosnosť osobných údajov,
  2. má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
  3. má právo podať návrh na začatie konania na úrad,
  4. má právo byť informovaný tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
  5. má právo byť informovaná o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
 6. Právo na prístup k osobným údajom
  • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:
   • účele spracúvania osobných údajov,
   • kategórii spracúvaných osobných údajov,
   • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
   • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
   • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
   • práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona,
   • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
   • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
  • Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 zákona, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
  • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
 7. Právo na opravu osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 8. Právo na výmaz osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
  • Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
   1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
   2. dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
   3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona,
   4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
   5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
   6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona.
  • Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.
 9. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
   1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
   2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
   3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
   4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
  • Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 1 zákona, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.
  • Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa odseku 1 zákona, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
 10. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov
  • Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa § 22§ 23 ods. 1 alebo § 24 zákona, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.
  • Prevádzkovateľ o príjemcoch podľa odseku 1 zákona informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.
 11. Právo na prenosnosť osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a)§ 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
  • Uplatnením uvedeného práva nie je dotknuté právo podľa § 23 zákona. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
 12. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
  • Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva podľa odsekov 1 a 2 zákona najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
  • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona.
 13. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
  • Odsek 1 zákona sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie
   1. nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
   2. vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
   3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
  • V prípadoch podľa odseku 2 písm. a) a c) zákona je prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.
  • Rozhodnutia podľa odseku 2 zákona sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov podľa § 16 ods. 1 zákona okrem prípadov, ak sa uplatňuje § 16 ods. 2 písm. a) alebo písm. g) zákona a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 14. Osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom registračného formulára umiestneného na webovej stránke.
  • Overením emailovej adresy na vytvorenie zákazníckeho účtu (klinkutie na odkaz v overovacej emailovej správe) udeľujete spoločnosti TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s. ako prevádzkovateľovi podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári (meno, priezvisko, e-mailová adresa, heslo) počas celého trvania vášho užívateľského konta a registrácie na webovej stránke, a to na nasledujúci účel - vytvorenie užívateľského účtu na webovej stránke prevádzkovateľa.


Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) v súlade s  § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

k informačnému systému Súťaž


 1. Prevádzkovateľ:
  • TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s.
  • Mierová 1
  • 059 21  Svit
  • IČO: 31 707 289
  • zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 211/P
  • Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 052/7126111, tatrasvit@tatrasvit.sk
  • Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Ing. Jana Handzušová, zodpovednaosoba@tatrasvit.sk
  • Účel spracovania osobných údajov - spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže na účel vyhodnotenia jej priebehu, vyhlásenia výsledkov a odovzdania výhry
  • Právny základ spracúvania osobných údajov – súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a  § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov
 2. Príjemcovia: správca e-shopu
  • OPTIMAT.SK, s. r. o.
  • IČO: 31 584 934
  • so sídlom Tehelná 235/24, 831 03 Bratislava
  • zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 91892/B
 3. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.
 4. Doba uchovávania osobných údajov:
  • Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu trvania súťaže a zanikne po skončení súťaže. Uvedený súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s., Mierová 1, 059 21  Svit alebo e-mailom na adrese kontakt@tatrasvit-socks.eu.
 5. Dotknutá osoba podľa nariadenia GDPR:
  1. má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o právo na prenosnosť osobných údajov,
  2. má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
  3. má právo podať návrh na začatie konania na úrad,
  4. má právo byť informovaný tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
  5. má právo byť informovaná o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
 6. Právo na prístup k osobným údajom
  • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:
   1. účele spracúvania osobných údajov,
   2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
   3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
   4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
   5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
   6. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona,
   7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
   8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
  • Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 zákona, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
  • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
 7. Právo na opravu osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 8. Právo na výmaz osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
  • Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
   • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
   • dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
   • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona,
   • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
   • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
   • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona.
  • Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.
 9. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
   1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
   2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
   3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
   4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
  • Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 1 zákona, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.
  • Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa odseku 1 zákona, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
 10. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov
  • Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa § 22§ 23 ods. 1 alebo § 24 zákona, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.
  • Prevádzkovateľ o príjemcoch podľa odseku 1 zákona informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.
 11. Právo na prenosnosť osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a)§ 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
  • Uplatnením uvedeného práva nie je dotknuté právo podľa § 23 zákona. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
 12. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
  • Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva podľa odsekov 1 a 2 zákona najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
  • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona.
Vo Svite 24.5.2018

Copyright © 2020 TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s. All rights reserved. Stránku vytvoril a prevádzkuje OPTIMAT.SK